Makaleler
İlamların İcrası-Çocuk Teslimi - Avukat Melike Kavuğudurmaz Özer

İLAM İCRASI ÇOCUK TESLİMİ

Para ve Teminattan başka Borçlar Hakkında İlamların İcrası icra emrinde alacaklı ve borçlunun varsa mümessillerinin adları ve soyadları ile şöhret ve ikametgahları hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunan şeyin neden ibaret olduğu , ilamın tarih ve numarası ve icra mahkemesinden, veya istinaf, temyiz yahut iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması hakkında bir karar getirilmedikçe cebri icraya devam olunacağına dair yazı yazılır.

Borçlu bu emri hiç tutmaz, eksik bırakır ve hükmolunan menkul veya misli yedinde bulunursa elinden zorla alınıp alacaklıya verilir.

Yedinde bulunmazsa ilamda yazılı değeri alınır. Vermez ise ayrıca icra emri tebliğine hacet kalmaksızın haciz yoluyla tahsil olunur. Menkul malın değeri ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki, rayişe göre takdir olunur.

Hükmolunan menkulün değeri borsa veya ticaret odalarından , olmayan yerlerde icra müdürü tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin edilir. İlgililerin bu hususta tetkik merciine şikayet hakları vardır.

ÇOCUK TESLİMİ;

Çocuk teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra müdürü 24 maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliğ süretiyle borçluya yedi gün içinde çocuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun ilam hükmü zorla hükmolunur.

Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebep olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalmadan zorla elinden alınıp öbür tarafa teslim olunur.

Bu tür konuları İcra Avukatı ile görüşüp konuşmada taraflar açısından yararlar olacaktır.

KATEGORİLER

5 yorum

Bir cevap yazın

error: SAYFA KORUMALIDIR..