Makaleler
İcra Taahhütnamesi İmzaladıysanız Savunmanızı Çok İyi Yapmanız Veya İyi Bir Avukata Yaptırmanız Gerekmektedir-Avukat Melike Kavuğudurmaz

İcra Taahhüdü Ödenmeyen Borç  

Bu suç, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararlarına, 5237 sayılı TCK’ya ve anayasaya rağmen mahkemelerce şekli suç olarak görülüyor ve insanların taahhütlerini yerine getirmeme nedenleri sorgulanmaksızın, kastın varlığı araştırılmaksızın insanlar mahkum edilmektedir. İİK 340 maddesi ile düzenlenen bu suç Anayasamızın 38. Maddesine açıkça aykırıdır. 38. Madde şöyle demektedir;

Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz

İcra Taahhüdü Verenin Ödenemeyen Borcu Varsa, Cezası ve Yaptırımları Nelerdir?

Avukat olarak Tavsiyelerim; Şayet taahhüt imzaladıysanız, Duruşmalara katılın, kendinizi savunun.. Mümkünse davalarınız işin uzmanı, İcra Avukatı, bir avukatla takip edin, durumunuz uygun değilse kendiniz takip edin veya CMUK gereği mahkemeden avukat talep ediniz, ama mutlaka takip ediniz. Her İcra taahhüdü imza edildiğinde ceza çıkar kanaatine kapılmayın. Halen Müvekkilliğini yaptığım kişi nin başından geçen hikayeyi anlatmak istiyorum.

İcra Taahhüdü Ödenmeyen borç’ dan dolayı alacaklı tarafından Şikayet edilen bir borçlu yaşadığı bir olayı kısaca sizlere anlatmak isterim ;

Şöyleki;Üst üste 3 adet İcra taahhüdü imzalayan şikayet edilen, şikayet edilip duruşma günü verildiğinde hukuk alanında, tecrübelerimin oluşma döneminde, bana gelir. Dosya incelemesi yapan ben, Taahhütte bazı eksiklikler olduğunu tespit ettim ve duruşma günü öncesinde, savunmasını dilekçe ile hazırlanmasında kendisine yardımcı oldum. Mahkemeye duruşma öncesi, savunması Şikayet edilen tarafından sunuldu. Duruşmaya ben dahi girmedim ve şikayet edilene, yapması gerekenleri anlattım. İlk Taahhüt duruşmasında, Taahhütte olması gerekenlerden, olmazsa olmazlardan, Sayın Mahkemece de eksiklikler bulduğundan, İcra Mahkemesin’ce şikayet edilene, Beraat Kararı verildi.İlk Mahkeme emsal olduğundan diğer iki mahkemeden de Beraaat Kararları çıktı. Tabii ki şikayet edilen, havalarda uçtu sevinçten.

Buradaki örnekten, sizlere de tavsiyem, Dosyanızı iyi inceleyin veya icra avukatı nıza incelettirin. İcra avukatı, Dosyada sizin göremediğiniz eksiklikleri çıkabileceğinden sizin gözünüzden kaçanı tespit edebilir. İcra taahhüdü hesaplaması nı mutlaka yaptırın, Öncelikle İcra taahhüdü ihlal edildiğinde, Haciz esnasında ödeme taahhüdünde bulunan, borçluya karşı, taahhüdün ihlali sebebiyle açılan davada “nüfus kaydı incelenmesinde sanığın evli olduğunun anlaşıldığı ve tutanakta yazılı kefalete veya Taahhüde eşinin onayının alınmadığı” anlaşılırsa bu neden gerekçesiyle aynen taahhütte bulunana İcra Mahkemesince, beraat kararı Mahkemece verilebilir.

İcra Taahhütnamesinde olması gereken olmazlardan, Borcun ferileri, Borç kalemleri, borcun asıl ve faizli miktarı, Borç kapak hesabı, Taahhüdün nerede alındı, vb,vb,vb unsurlardan herhangi biri eksik ise Taahhüt geçersiz sayılmaktadır.

Aşağıdaki Örnek Taahhütnamede gecen feriilerden herhangi biri eksik ise imzaladığınız İcra Taahhüdü nden BERAAT KARARI almanız mümkün olabilir. 

İcra Taahhüdü Örneği

T.C
……………………………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO: 20…/……. E.

BORÇ ÖDEME TAAHHÜDÜ
ALACAKLI: …………………………….
VEKİLİ: ……………………………..
BORÇLULAR: …………………………….

Alacaklı …………………….. ile borçlular müdürlüğümüze gelindi. Borçlular, dosya borcunun tamamını, bugüne kadar işlemiş ve ödeme tarihine kadar işleyecek faizini, vekalet ücretini,

Yapılan hesaplamada ve ekte görülen hesap özetinde de görüldüğü gibi, ödeyeceği toplam miktar ………………………. TL dir. Burcun açılımı ise şu şekildedir. Borcun aslı …………………. TL . işlemiş faizi: ………………TL. %……….. komisyon : ………….. TL, …………….TL protesto masrafı olmak üzere takip çıkış : ……………………..TL, ye ilaveten başvuru harcı ………………….TL, vekalet harcı: ………………TL,posta gideri: ……………….. TL, Baro pulu: ……………… TL, peşin harcı: …………….TL, Tahsil harcı: ………………. TL, Vekalet ücreti: ……………………… TL Takip tarihinden bugüne kadar işlemiş faiz ………………… TL, taahhütte belirtilen ödeme tarihlerine göre işleyecek faizlerin toplamı …………………… TL olmak üzere Toplam ………………….. TL ‘dir. Buna göre borçlu ;

Bu şekilde ödeme taahhüdü alacaklı vekili ve borçlu tarafından kabul edilmiştir. Borçluya, belirtilen tarihlerde ve belirtilen miktarda borcunu ödeyebileceğini, taahhüt ettiği tarihlerde ödeme yapmadığı taktirde

İ.İ.K 340. Maddesinde belirtilen “BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ HALİNDE CEZA: (Değişik madde : 06/06/1985 – 3222/41 md;değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K/11.mad) 111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç ay kadar tazyik hapsine karar verilir. Denildiğini

Hapsin takibine başlandıktan sonra borçlu borcunun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorun da olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verildiğini. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçmediğini.” Hükmün gereği ödeme şartını ihlali suçundan dolayı şikayet olabileceği ve bunun hüküm neticesi taahhüdü ihlal halinde aleyhine tazyik hapsine hüküm olunacağı anlatılarak, taahhüt taraflarca imza altına alınarak bir nüshası borçluya bir nüshası alacaklı vekiline ve bir nüshası da müdürlüğümüz dosyasına bırakıldı. ../../2018

Taahhüdü Eden borçlu
Adı ve Soyadı
İmza

(OKUDUM ANLADIM-BORÇLU ELYAZISI ILE)

Adresi:…………………………………………..

Taahhüdü kabul eden
Alacaklı Vek.
Adı ve Soyadı
İmza

KATEGORİLER

Bir cevap yazın

error: SAYFA KORUMALIDIR..